Skyscraper
Skyscraper

Si'ar ti Padang Pasir (33)

Sakulawarga Ngayonan Raja

foto

Ilustrasi./dok/net.

Kénging nyarungsum Féndy Sy. Citrawarga   

DIKITUKEUN téh puguh baé Raja Saljam kacida wéra. Keur mah cicing tanpa paidin, terus ngajak ngagem kayakinan nu kakara kadéngé, malah nepi ka tokblak ngajak adu jajatén."

"Hahahaaa....wanian silaing euy? Na teu nyaho déwék nu kawasa di ieu nagri. Rék kumahana bisa ngalawan déwék, sedengkeun silaing ukur sorangan teu boga balad soldadu saurang-urang acan?" ceuk si raja ngagidir asa ditincak hulu téh lain bobohongan.

"Tong disangka kami sorangan. Kami rék merangan anjeun kalayan bantuan Alloh katut para malaikatNa, jeung anak-anak kula nu loba!" waler Yaqub beuki teuneung.

Si raja téh puguh wé tambah ambek mireng caritaan Yaqub kitu téh nu antukna panggero Nabi Yaqub sangkan biluk ngagem agama Alloh (Islam) ku raja téh boro-boro diwaro, napsu ngagugudug wé nu puguh mah.

Nya antukna mah, sawatara waktu ti harita dirarancang bakal perang campuh antara raja jeung kulawarga Nabi Yaqub. Sanajan ukur pasukan kulawedet kulawargana, Nabi Yaqub taya karémpan, moal undur sasiku moal ngejat satunjang béas ngayonan panarajang pasukan Raja Saljam.

Malah salah saurang putrana nu namina Syam'un susumbar di payuneun ramana.

"Ya Nabi Alloh! Tuang putra moal cicingeun, rék tanggung jawab upami ku salira diwidian kanggo ngaruntuhkeun bénténg pertahanan musuh. Keun, ku abdi Ama!"

"Nya heug atuh jalu!" waler Nabi Yaqub. Nya antukna mah pancén merangan musuh raja téh dipasrahkeun ka Syam'un.

Teu seueur nu ka picatur, Syam'un ngagedig mapah muru bénténg pertahanan karajaan nu dipingpin ku Saljam.  Sadongkapna ka bénténg, Syam'un ningali bénténg nu sakitu weweg ngajungkiringna. Tapi teu galideur, angenna panceg bénténg kudu dirubuhkeun. Carana? Antosan terasan Si'ar salajengna. (hanca)
_______________

SINTRÉN (Sisindiran ti Pasantrén)

"Tumpak délman jeung Kang Iri,
ka tonggoh arék tunangan.
Iman kuat dina diri,
nya Alloh nu nangtayungan."

***
 

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Nu Daratang ka Kebon Binatang (6)
Nu Daratang ka Kebon Binatang (5)
Nu Daratang ka Kebon Binatang (7)
Lalampahan Ki Silah nu Nincak Jalan Salah (2)
Krisdayanti (3)