Skyscraper
Skyscraper

PIEUNTEUNGEUN

Zaid bin Haritsah Milih Rosululloh (3)

foto

Ilustrasi./dok./net.

"KANTENAN wé kenal mah. Tah ieu pun bapa, ari ieu pun paman," ceuk Zaid bari nunjuk ka bapa jeung emangna.

"Sukur ari kitu mah. Tah ayeuna geura pilih, mun rék milu jeung bapa hidep jig waé, lamun rék tumetep di dieu nya teu nanaon," saur Nabi.

"Abdi mah badé milih Rosululloh," jawab Zaid tandes.

Ngadéngé jawaban kitu ti Zaid puguh wé bapana bendu, bari pok nyarita semu nganaha-naha kana sikep anakna.

"Sing éling Zaid, eum! Cilaka manéh kitu peta! Piraku manéh rék milih jadi budak beulian ngajauhan kolot jeug dulur-dulur onaman!"

"Paralun Bapa ulah bendu, sayaktosna abdi ningal kaahéngan ti jalmi ieu (bari nunjuk Rosululloh) nu antukna abdi teu tiasa milih jalmii séjén anging anjeunna," ceuk Zaid nu teuneung ludeung.

Ngadangu kasauran kitu ti Zaid, manah Nabi saw. wuwuh ngarakacak malah dugi ka "émosional" baning kataji ku kaihlasan Zaid. Énggal wé Nabi sasauran deui.

"Sakséni, Si Zaid budak kuring. Manéhna ngawaris kuring, jeung kuring ogé ngawaris manéhna!" (hanca) **

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Horéng nu Dipeuncit téh
Dipiwarang Meuncit Putrana
"Deudeuh Teuing Anaking...!"
Nu Kumejot Palay Geura Tepang
Ibrohim Dikriminalisasi