Skyscraper
Skyscraper

PANINEUNGAN

Lalajo Wayang (4)

foto

Ilustrasi./dok./Giwangkara/1990.

HAL ieu ngagambarkeun kumaha tanggung jawabna para pujangga, para luluhur urang baheula, ngawujudkeun cipta, rasa, jeung karsana nu gumulung dina seni budaya nu lain waé ngasongkeun seni sakadar keur hiburan, tapi maparin atikan geusan picontoeun dina hirup kumbuh sapopoé.

Niléy atikan pawayangan baris tetep mangpaat, sok sanajan pangrobéda hirup nu disanghareupan ku manusa (baca: urang Sunda, hususna) kiwari geus jauh tina gambaran lalakon dina pawayangan.

Tapi geuningan kalakuan Dorna téh teu sirikna ceuyah, nu nipu nu malsu, nu pinter kabalinger éstu ngukuntit kahirupan. Nya kitu sikep kasatriaan, kajujuran, sepi ing pamrih ramé ing gawé, geus kaganggu ku kalakuan Dorna.

Padahal sapinter-pinterna Dorna basilat létah, nipu jeung malsu, dina ahina mah teu weléh katipu ku lampahna sorangan.

Teuing barudak kiwari di pilemburan rasepeun kénéh atawa henteu lalajo wayang? Naha kekecapan gungclo sok dipaké nyindiran budak nu beuki lalajo wayang?

Ah piraku ari geus paéh pisan mah, sok sanajan jaman kiwai rinéka hiburan pop mindeng dipintonkeun ka pilemburan.

Tuda matak hanjakal pisan mun seni wayang golék nu pinuh ku atikan hirup nepi ka teu dipikawanoh ku para nonman Sunda. Kapanan saur para pujangga ogé, moal nyaah mun teu wanoh. (réngsé/ieu seratan kantos dimuat dina Koran Sunda Giwangkara édisi 23 Juli 1990 kalayan judul "Panineunangan Lalajo Wayang")
-----
Tambihan: Pedaran di luhur diserat taun 1990 nalika pintonan wayang tiasa disakséni di panggung upami aya nu nanggap dinu hajat atanapi diputer dina kaset, Kadieunakeun taun 90-an ahir tiasa ditonton dina vidéo. Ayeuna jaman YouTube, pintonan wayang golék ti pirang-pirang channel sareng lingkung seni wayang golék sapertos rundayan Giri Harja sareng Munggul Pawenang tiasa ditonton di dinya. Tangtos wé hal éta téh teu kabayang ti jaman béh ditu mah. **

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Tos Medal Majalah Sunda MANGLÉ No. 2827
Ibrohim Ngancurkeun Sesembahan Kaom Kapir
NALIKA IBROHIM MILARI PANGÉRAN
Lalajo Wayang (1)
Lalajo Wayang (3)