Skyscraper
Skyscraper

Si'ar ti Padang Pasir (1): Aoseun Ngabuburit Sasih Saum 1442 Hijriah

NALIKA IBROHIM MILARI PANGÉRAN

  • Minggu, 11 April 2021 | 17:38 WIB
foto

Ilustrasi./dok/net.

Kénging Nyarungsum Féndy Sy. Citrawarga

NALIKA Ibrohim seja ngayakinkeun ayana Gusti Alloh SWT kedah nyorang pirang-pirang jalan sareng kajantenan anu numuwuhkeun patalékan dina dirina. Upamina waé nalika kaayaan wanci peuting anu poék mongkléng. Anjeunna ningali béntang anu gugurilapan, teras manahna ngaraos takjub nu pamustunganana anjeunna nyangka yén éta téh pasti  Pangéran nu payus disembah nu keur dipilarina da geuning sakitu éndah jeung nyongcolangna.
Nanging, teu kantos lami sang béntang nu dialem-alem téh bet ngaleungit alias tilem. Mangka sapada harita ilang kayakinan Ibrohim yén béntang téh sembaheun dirina.
"Mana atuh sembaheun kuring téh?" kitu gerencem manahna.
Dina sanés waktos anjeunna ningali bulan anu keur caang mabra. Teras anjeunna nyangka yén éta bulan téh sabagé Pangéran sembaheunana. Tapi, teu kungsi lami bulan ogé ningan ngahiang atanapi tilem. Atuh kayakinan anjeunna yén bulan nu moncorong éndah keur sembaheun téh ogé ngiring ngahiang, bolay deui baé badé mangéranan ka bulan téh.
Kapanasaran wuwuh ngaharu biru émutan Ibrohim. Nu matak teu lirén ihtiar geusan meunang kacindekan nu sanyatana. Nya saterasna nalika isuk-suk srangéngé lugay, anjeunna kagungan kayakinan yén  panonpoé anu kacida caangna batan béntang jeung bulan. Anjeunna gaduh kayakinan yén pasti nya panonpoé Pangéran sembaheun téh.
Tapi deui-deui enjeunna kuciwa lantaran geuningan nalika sareupna, panon poé nu tadi-tadi sakitu caangna téh bet ngalaman tilem kaganti ku peuting, cahya Si Raja Caang ti beurang téh teu témbong deui.
Ana kitu, sidik panon poé téh lain pipangéraneun Ibrohim da geuningan kakeunaan kénéh ku tilem. Anjeunna yakin najan enya gé jadi raja beurang, teu pantes disembah-sembah da geuningan aya tilemna.
Ku macem-macem cara anu dipidamel ku Ibrohim dina milari kayakinan ka Gusti  Alloh SWT, mangka Ibrohim bisa ngagunakeun akal pikiranana pikeun néangan bebeneran nu kapanggihna mah sabada diaping ku wahyu pituduh atanapi hidayah ti Alloh SWT. Cindekna ngadumaniskeun élmu jeung wahyu sahingga Ibrohim tinemu sareng nu dipilarina nyaéta Alloh SWT anu sayakin-yakinna, Alloh Nu Maha Tunggal, Alloh Nu Nyiptakeun alam samésta katut sagala eusina, Gusti anu moal tilem atawa ancur lebur, malah nya Anjeunna anu baris ngilangkeun jeung ngancurkeun alam samésta sareng eusina. (hanca)
_______________

SINTRÉN (Sisindiran ti Pasantrén)

"Mais lauk dina hawu,
rék dibikeun ka Kang Aan.
Adu manis élmu wahyu,
nya nguatkeun kayakinan." **

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Lebah Datang Corona Kakara Karasa
Ganjaran tina Kasoléhan
"Deudeuh Teuing Anaking...!"
"Anyiiiiir.....Maco Abis, Bro!"
Alatan Duriat Sina Pegat, Dede Tega Ngaduruk Indah Hirup-hirup