Skyscraper
Skyscraper

Si'ar ti Padang Pasir (7): Aoseun Ngabuburit Sasih Saum 1442 Hijriah

Kaom Kapir Ngembang Kadu

foto

Ilustrasi./dok/net.

Kénging nyarungsum Féndy Sy. Citrawarga   

CARITANA Ibrohim rék ditibanan hukuman duruk hirup-hirup. Atuh balaréa rabeng naréangan suluh garing keur ngahuru jalma nu geus kumawani campelak ka pangéran maranéhna. Sarumanget pisan néangan suluh nu saloba-lobana.

Geus kitu mah gur baé hurunan suluh téh diseuneuan, jelegur hurung mani ngabebela ajangkeuneun maténi Ibrohim.

Mimitina mah marénahna bingungeun kumaha ngagebruskeun Ibrohim kana hurunan seuneu da maranéhna gé sieuneun ari kaduruk mah. Tapi antukna mah Ibrohim bisa digebruskeun kana seuneu nu ngabebela.

"Horéééé ....modar siah!" meureunan kitu pibasaeunana  jalma-jalma kapir sanggeus ningali pamuda Ibrohim digebruskeun ka jero seuneu.

Saréréa yakin yén Ibrohim baris génghék, tutung moal nyésa dagingna saeutk-eutik acan ari lain tulang-taléngna mah. Maranéhna ngarasa unggul bisa ngéléhkeun Ibrohim, enya unggul alatan bantuan seuneu da ngadu jajatén ku akal pamikir atawa debat mah geus sidik maranéhna teu mempan nu matak minangsaraya ka seuneu gé.

Seuneu nu bisa dipéntaan tulung. Kitu ceuk pamikir maranéhna. Maranéhna teu nyahoeun yén anu nyiptakeun seuneu jeung panasna téh nyaéta Alloh, Aloh anu ngutus Ibrohim sangkan ngajak kaom kapir kana jalan taohid siga ka maranéhna.

Atuh pamohalan utusan Alloh teu dibéla ku Alloh. Da jeung saenyana, nalika seuneu geus pareum, suluh nu ngahurun geus jadi ruhak génghék nu kari tinggal lebu nu ngagunung, nya tina tumpukan lebu ngaronghéap jirim manusa nu taya lian ti Ibrohim nu tadi digebruskeun ku kaom kapir siga keur  ngabubuy sampeu.

Saréréa ngembang kadu, tiba olohok, teu percaya kana téténjoan.

"Anyiiiiiir......naha hirup kénéh?" kitu meureun pibasaeunana téh mun nginjeum basa barudak di urang ayeuna mah.

Enya, ku kersaning Alloh SWT Nu Kagungan seuneu, nu kagungan panas jeung tiis,  Ibrohim salamet tina balai diduruk ku kaom kapir.

Kaunggel dina Alquran nalika Alloh nu kagungan seuneu meruhkeun panasna ukur ku "kun fayaakun",  jadi, maka jadi.

"Yaa naar kuunii bardan wa salaaman 'alaa ibroohiim: Héy seuneu! Tiis manéh jeung salametkeun Ibrohim!" (Al Anbia 69). (hanca)
_______________

SINTRÉN (Sisindiran ti Pasantrén)

"Boga gula ti Mang Duloh,
lisahna mah ti Téh Nina.
Ngabéla agama Alloh,
moal sesah pitulungNa."

***

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Cisusu téh Horéng Saat
Lebah Datang Corona Kakara Karasa
Ngarundaykeun Insan-insan Pilihan
"Zamzam, zamzam, zamzam!"
Ganjaran tina Kasoléhan