Skyscraper
Skyscraper

Si'ar ti Padang Pasir (8): Aoseun Ngabuburit Sasih Saum 1442 Hijriah

Dipiwarang Meuncit Putrana

foto

Ilustrasi./dok/net.

Kénging nyarungsum Féndy Sy. Citrawarga

NABIYULLOH Ibrohim téh kagungan istri dua. Istri nu munggaran jenenganana Siti Sarah, sedengkeun istri nu kadua kakasihna Si Hajar.

Ngawitan laki rabi sareng Siti Sarah, Nabi Ibrohim teu kagungan putra. Tah saparantosna rumah tangga sareng Siti Hajar mah dipaparin amanat katurunan, tegesna mah kagungan putra nu jenengan Ismail nu isuk jaganing géto baris neraskeun tapak lacak ingkang rama janten rosul, utusan Alloh.

Sok sanaos kitu, nalika yuswa Siti Sarah tos majeng ka tunggang gunung, lansia panginten pami saur basa urang kiwari mah, nembé diamanatan turunan.

Puguh ceuk émutan salangkung mah asa pamohalan nya istri tos sepuh, lansia, iasa kakandungan. Tapi teu kitu mungguhing Nu Kawasa mah, bujeng kagungan kénéh carogé sasatna tiasa kénéh "meroduksi", dalah nu teu kagungan carogé pisan apan tiasa diamanatan, contona Siti Maryam nu ngagelarkeun Nabi Isa a.s.

Malih mah aya nu teu ibu teu rama pisan, nyatana bapana sakumna manusa tegesna Nabi Adam a.s. Kitu mungguhing kakawasaan Alloh SWT mah.

Anapon putra Nabi Ibrohim ti istrina nu sepuh, Siti Sarah téh, nyaéta Ishaq anu ogé dileler janten nabi. Tah ti Nabi Ishaq lahir Nabi Ya'qub a.s.

Numutkeun taréh, rundayan ti Nabi Ishaq téh gubragna ka Nabi Musa a.s. sareng ti Nabi Ismail a.s. rundayanana nyambung ka Jungjungan Nabi Muhammad saw. Insyalloh urang guar ka payun kisah-kisah para nabi/rosul nu sanésna.

Aya kisah anu tangtosna tos padaarapal antawis kulawarga Nabi Ibrohim sareng Siti Hajar katut putrana Ismail, nyaéta nalika dina hiji waktos Nabi Ibrohim kénging pancén ti Alloh SWT sangkan meuncit putra anu kacida dipikameumeut sareng dipikanyaahna, tegesna mah Ismail.

Dina leresan ieu tangtos wé Nabi Ibrohim ngaraos abot tuda saha jalmina nu badé téga maténi getihna ku anjeun. Kitu téh jaman harita nya mitra? Da ningan jaman ayeuna mah réa nu téga maténi getihna sorangan téh nu padahal cenah disebut jaman kamajuan.

Nya antukna mah Nabi Ibrohim badami saputra garwa ngeunaan impénanana téa. Tangtos wé maksadna mah hoyong kénging kamandang ti garwa sareng putrana nu dipiharep aya kacindekan naon nu kedah dipidamel.

Kumaha kamandang garwana sareng putrana téh? Antosan dina pidangan Si'ar salajengna. (hanca) **

_______________

SINTRÉN (Sisindiran ti Pasantrén)

"Boga gula ti Mang Duloh,
hanjakal ukur saceuhil.
Sagalana kanggo Alloh,
moal aya nu mustahil."

***

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Sakulawarga Ngayonan Raja
Ibrohim Dijagragkeun kana Riungan
Para Kapilah Marengan Ngababakan
Ibrohim Dikriminalisasi
Ganjaran tina Kasoléhan