Skyscraper
Skyscraper

Si'ar ti Padang Pasir (18): Aoseun Ngabuburit Sasih Saum 1442 Hijriah

Tinglalekik Nginum Cai Zamzam

foto

Ilustrasi./dok/net.

Kénging nyarungsum Féndy Sy. Citrawarga   

"MUHUN, alhamdulillah aya sirah cai," témbal Siti Hajar

"Leres mani seueur kitu caina jaba hérang," ceuk kapilah, mun urang-urang mah malapah gedang téa, bari pokna deui:

"Manawi aya citresna badé nyuhunkeun wé kanggo maseuhan tikoro atanapi ngeusian kendi kanggo di perjalanan," antukna mah si kapilah balaka aya paménta.

"Mangga, mangga, bujeng-bujeng kanggo eueut atanapi kanggo ngeusian kendi, badé kanggo ibak sawaregna gé mangga. Ieu mah sanés sumur abdi, sumur kagungan Alloh," ceuk Siti Hajar satarabasna.

"Alhamdulillah, hatur nuhun atuh," ceuk kapilah kituna téh bari teu asa-asa deui tingtaronggéng, tingkedewung, laju tinglalekik nginum  cizamzam nu ngagenyas hérang. Mani récok nurutan manuk nu geus haliber deui.

"Hatur nuhun pisan, hatur nuhun," sababaraha kali pingpinan kapilah ngedalkeun panunuhun ka Siti Hajar.

"Sami-sami Abah. Mangga tong arasa-asa, mangga areueut sing warareg kadinyah!" saur Sitin Hajar, manahna ngarakacak baning ku kagagas urut pulang-anting Pasir Sopa jeung Marwa nénéangan cai ayeuna geus ngabukti ku kersaning Alloh SWT.

Teu rék ngarakacak kumaha da puguh mangpaatna éta cai téh lain waé keur dirina, keur jabang bayi, keur manuk-manuk nu rotin sok daratang, tapi oge keur manusa séjénna.

Rumasa geus ditulungan, bisa nginum malah marandi, nya para kapilah téh hayang tumarima. Sabagéan barang daganganana dipaparinkeun ka Siti Hajar anu bangun ngan sorangan kadua orok.

"Lah naha atuh Abah mani kedah barangpasihan sagala, mangga baé cai mah!"

"Jéh, haturan tambi lumayan baé ieu mah Nyai. Sok tampi!"

Nya teu majar kumaha antukna mah Siti Hajar narima pamaparin para kapilah téh.

Kumaha lalampahan para kapilah salajengna? Antosan terasan Si'ar saterasna. (hanca) **
_______________

SINTRÉN (Sisindiran ti Pasantrén)

"Melak cabé jadi cabé
melak bonténg jadi bonténg.
Melak hadé jadi hadé,
melak goréng jadi jadi goréng."
***

 

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Krisdayanti (4)
Krisdayanti (2)
Lalampahan Ki Silah nu Nincak Jalan Salah (2)
Nu Daratang ka Kebon Binatang (5)
Lalampahan Ki Silah nu Nincak Jalan Salah (1)