Skyscraper
Skyscraper

Si'ar ti Padang Pasir (22): Aoseun Ngabuburit Sasih Saum 1442 Hijriah

Doa nu Diijabah

foto

Ilustrasi./dok/net.

Kénging nyarungsum Féndy Sy. Citrawarga   

NU munggaran diwangun ku Nabi Ibrohim di lelewek nu harita geus ramé loba pangeusina, sanés mol sanés tempat hiburan, nanging tempat ibadah nyaéta naon anu ayeuna katelah wangunan Baitulloh atanapi Kabah téa.

Teu bénten sareng Nabi Muhammad saw. dina atikanana maparin conto nalika hijrah anu muggaran diwangunan téh tempat ibadah heula nyaéta masjid.

Di urang mah sok tibalik, ari mol mani agréng, aya kana sahéktarna, ari tempat solat 2 x 3 meter gé nya nyelepét matak hésé néangan, lebah solat kudu pasesedek.

Nabi Ibrohim sareng putrana harita ngawangun Kabah anu minangka tempat ibadah munggaran didamel nu isuk jaganing pagéto janten pangjugjugan sakumna kaom muslim ti saban nagara.

Ngeunaan ngawangun Kabah téh kaunggel dina ayat Suci Al Quran nu hartosna kirang langkung:

"Jeung (sing inget), nalika Kami ngajadikeun imah (Kabah) tempat karumpul jeung tempat anu aman pikeun manusa. Jeung jadikeun makom Ibrohim téh tempat solat. Jeung Kami geus maréntahkeun ka Ibrohim sarta Ismail, 'Prak beresihan imah Kami pikeun jalma-jalma anu towaf, jalma anu itikaf, jalma anu ruku, jeung jalma anu sujud!"
Jeung (sing inget) nalika Ibrohim ngadunga, 'Ya Alloh, jantenkeun (Mekah) ieu nagri anu aman sareng lungsurkeun rejeki mangrupi bungbuahan kanggo padumukna, nyaéta di antara maranéhna anu ariman ka Alloh sareng kana dinten ahir.' Mantenna (Alloh) ngadawuh, 'Jeung pikeun jalma kapir baris dibéré ku Kami kasenangan sawatara, tuluy baris digusur ku Kami kana siksa naraka, jeung éta téh panggoréng-goréngna tempat pangbalikan." (Quran Surat Albaqoroh ayat 125 - 126)

Kitu di antawis doa Nabi Ibrohim sareng Ismail nalika ngawangun Baitulloh atanapi Kabah. Doa aranjeunna dijabah ku Alloh, Baitulloh ti bihari dugi ka kiwari pada ngadeugdeug kunu nyumponan ibadah haji atanapi umroh.

Taya kendatna, anging jaman ayeuna, jaman dunya kababuk  sasalad korona, Baitulloh atanapi Kabah saheulanan nu sarumping diatur ku Karajaan pikeun kaamanan sadayana malah mandar teu janten korban korona. (hanca)
_______________

SINTRÉN (Sisindiran ti Pasantrén)

"Kang Duloh mawa duwegan,
arék ngirim ka Bah Ahri.
Bitulloh pangdeugdeugan,
kaom muslim saban nagri."

***

 

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Mun Awéwé Jaman Kiwari Geus Ngalagu "Gurat Bumi"
Nu Kumejot Palay Geura Tepang
Ngaguar Si'ar Nabi Ishak
Para Kapilah Marengan Ngababakan
Tinglalekik Nginum Cai Zamzam