Skyscraper
Skyscraper

Si'ar ti Padang Pasir (24): Aoseun Ngabuburit Sasih Saum 1442 Hijriah

Kaom Samud Nangtang Siksa

foto

Ilustrasi./dok/net.

Kénging nyarungsum Féndy Sy. Citrawarga   

NABI Luth saénggalna mépélingan kaom Samud nu laku lampahna minculak mikaresep lalaki deui ngaharé-haré kaom awéwé.

Tapi naséhat tinggal naséhat, minculak mah taya euih-euihna, adat kakurung ku iga téa atawa geus ngarasa genah merenah dina lampah salah, geus ngadaki dina jalan hirup nu tojaiah jeung aturan Gusti.

Sangkilang ku Nabi Luth geus dipopoyanan yén laku lampah kaom Samud kitu téh bisa ngadatangkeun siksa jeung lanat.

"Siksa, Luth?"

"Enya siksa ti Alloh alatan laku lampah salah arandika. Geus eureunan kitu peta téh."

"Hahaaaa.....si Luth ngancam euy. Yeuh Luth, sok datangkeun mana siksa téh lamun enya mah di dinya jelema bener!" kalahanan nangtang kaom Samud téh dasar manusa taya kaéra, ceuk basa ayeuna mah sudah tak punya urat malu.

"Yeuh dulur-dulur saéstuna arandika geus migawé lampah keji, ingkar, anu can pernah dipigawé ku manusa saméméhna."

"Émang," kitu panginten jawaban kaom daroraka harita téh.

"Maranéh sapatemon jeung papada lalaki, ngarampok harta banda batur, migawé paharaman di tempat paragi arandika ngumpul. Éta téh pagawéan dosa nu bakal ngadatangkeun siksa!" saur Nabi Luth teu lirén-lirén maparin naséhat ka kaomna jaman harita.

Taya jawaban ti kaom Samud téh da meureunan jero-jerona mah rumasa maranéhna téh salah, ngan rék miceun kalangenan nu minculakna teuing ku beurat, lebar, da puguh geus betah dina salah jeung geus ngabaju ngabaku téa.

Nu matak maranéhna neugtreug, batan kapok kalah gawok, batan nurut kalah meureupan, batan sieun kalah nangtang.

"Mana siksa téh, mana? Sok turunkeun mun enya mah anjeun bener Luth?" kitu panangtangna kaom Samud téh.

Ngadangu jawaban kaom Samud kawas kitu, Nabi Luth neneda ka Nu Kawasa, "Qaala rabbii unshurnii 'alal qoumin mufsidiin: (Nyarios Luth) Nun Gusti tulungan abdi ti kaom nu nyarieun karuksakan!" (QS Al Ankabut: 30). (hanca)  
_______________

SINTRÉN (Sisindiran ti Pasantrén)

"Jajan saté jajan putu,
pasosoré mani seger.
Lamun haté geus ngabatu,
sok hésé diajak bener."

***
 

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Kaom Kapir Ngembang Kadu
Doa nu Diijabah
"Anyiiiiir.....Maco Abis, Bro!"
Gumbira Badé Kagungan Putra
Indung & Orok Ditinggalkeun di Sagara Keusik