Skyscraper
Skyscraper

Si'ar ti Padang Pasir (25): Aoseun Ngabuburit Sasih Saum 1442 Hijriah

"Anyiiiiir.....Maco Abis, Bro!"

  • Rabu, 5 Mei 2021 | 17:23 WIB
foto

Ilustrasi./dok/net.

Kénging nyarungsum Féndy Sy. Citrawarga   

MARUKANKEUN cariosan Nabi Luth yén Alloh baris nurunkeun siksa téh ukur bobohongan atawa ukur nyingsieunan sangkan biluk ka Nabi Luth baé, padahal mah doa Nabi Luth didangu ku Alloh tur kaom Samud rék ditibanan siksa balukar tina laku lampahna nu sasar.

Nya Alloh ngutus malaikat geusan ngawartosan Nabi Ibrohim sareng Luth yén nagri Samud rék ditibanan azab (kaunggel dina Alquran Surat Al Ankabut ayat 31 - 32).

Anapon intisarina mah nerangkeun yén nalika Nabi Ibrohaim nampi iber ti malaikat yén nagri Samud rék diancurkeun anjeunna nyarios pan saurna di éta nagri téh aya Nabi Luth. Upami diancurkeun mah panginten Nabi Luth sareng kulawargana katut nu ariman bakal ngiring carem.

Nanging  malaikat utusan Alloh nengtremkeun manah Nabi Ibrohim yén satemenna para malaikat utusan Allloh moal lepat nibankeun siksa sabab langkung telik saha-saha waé nu doraka.

Cindekna mah Nabi Luth sakulawarga, anging istrina nu biluk ka kaom nu doraka, katut nu ariman baris disalametkeun.

"Oh...kitu saé atuh upami kitu mah," panginten kitu waleran Nabi Ibrohim téh.

Nya antukna mah waktu turun siksa ka kaom nu doraka ti kaom Samud téh tinggal menghitung hari, boa jam.

Sateuacanna turun azab, Alloh ngutus malaikat ku wujud manusa anu kacida kasépna keur nepungan Nabi Luth rék nepikeun amanat ti Allloh yén Nagri Samud rék dicaremkeun.

Ningali tangtungan nu sarumping téh karasép, Nabi Luth teu wudu rémpan ogé sabab geus moal boa si kaom "doyan" jalu téh baris nyieun gara-gara.

Da jeung saenyana, nalika maranéhna ningali aya nu natamu ka Nabi Luth kasép ngalémpéréng konéng geus tingkuliwed nunutur bari neureuy ciduh.

"Anyiiiiir.....maco abis, Bro!" kitu meureun mun ceuk basa barudak ayeuna di urang mah.

Kumaha atuh ketak Nabi Luth sareng malaikat ningali galagat kaom doraka kitu peta? Antosan Si'ar salajengna. (hanca) **
_______________

SINTRÉN (Sisindiran ti Pasantrén)

"Tong nundutan bari udud,
bisi kahuruan enya.
Tong nurutan kaom Samud,
bisi ditibanan siksa."

***
 

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Nu Daratang ka Kebon Binatang (5)
Krisdayanti (2)
Nu Daratang ka Kebon Binatang (6)
Krisdayanti (1)
Lalampahan Ki Silah nu Nincak Jalan Salah (3)